Artikel 1: Algemeen, toepasselijkheid voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die zijn/worden aangegaan met JRM Reizen.

Artikel 2: Overeenkomst
2.1 Een boeking komt tot stand door aanvaarding van de reiziger van het door JRM Reizen gedane aanbod. De aanvaarding door de reiziger geschiedt doorgaans via elektronische weg (via de boekingsmodule op de website) maar kan ook schriftelijk of telefonisch plaatsvinden.

2.2 De reiziger dient bij het maken van de boeking de juiste gegevens op te geven. JRM Reizen is niet aansprakelijk voor schade of kosten voor de reiziger, van welke aard dan ook, doordat JRM Reizen de boeking heeft uitgevoerd op basis van onjuiste en/of onvolledige door de reiziger verstrekte gegevens.

2.3 Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de reiziger schriftelijk per e-mail een boekingsoverzicht. De reiziger dient dit overzicht te checken en te controleren op essentiële gegevens zoals reisdata, wedstrijdtijd en datum en persoonsgegevens. Indien de gegevens in het overzicht niet correct zijn, dient de reiziger per omgaande doch uiterlijk binnen 36 uur contact op te nemen met JRM Reizen. JRM Reizen  zal rectificeren wat mogelijk is en behoudt zich het recht voor noodzakelijk te maken kosten door te rekenen aan de reiziger.
2.4 De boeking wordt gemaakt onder het voorbehoud van beschikbaarheid van de diverse onderdelen van de boeking. In dit kader behoudt JRM Reizen zich het recht voor om de boeking tot maximaal drie werkdagen na ontvangst van de reissom te annuleren, in welk geval JRM Reizen de betaalde reissom binnen 30 dagen na betaling zal terugstorten.
2.5 Kennelijke fouten en vergissingen in de door of namens JRM Reizen en haar leveranciers verstrekte informatie of in de overeenkomst binden JRM Reizen niet. JRM Reizen aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. Ook behoudt JRM Reizen zich het recht voor om zich te beroepen op kennelijke fouten in aanbiedingen en op grond hiervan gedane boekingen te annuleren.

JRM Reizen
Acacialaan 25
1702 ST Heerhugowaard
Nederland

E-mail: info@jrm-reizen.nl
Telefoon: 085-0655243

KvK: 65570820
IBAN: NL07 KNAB 0259 1549 70
BTW: NL 1858.79.020.B01


Artikel 3: Betaling
Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt JRM Reizen gebruik van VZR Garant. U kunt dit controleren via de VZR Garant deelnemerspagina (https://vzr-garant.nl/deelnemers). Alle informatie over VZR Garant vindt u op www.vzr-garant.nl.

Bij elk (reis)aanbod van JRM Reizen wordt duidelijk vermeld of de garantie van VZR Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van VZR Garant (www.vzr-garant.nl/downloads).

De betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling treedt het verzuim automatisch in zonder enige nadere ingebrekestelling is vereist. De verschuldigde reissom zal worden vermeerderd met 2,5% rente alsmede met eventueel door JRM Reizen te maken kosten in verband met het verzuim (bijvoorbeeld incassokosten).

Artikel 4: Wijzigingen
4.1 Het risico voor het daadwerkelijk kunnen deelnemen op grond van de boeking ligt volledig bij de reiziger. Indien de reiziger onverhoopt verhinderd is, is JRM Reizen niet gehouden tot het omruilen van de boeking voor een andere noch is JRM Reizen in dat geval aansprakelijk voor enige schade of te maken kosten door de reiziger.

4.2 Indien de niet-deelname te wijten is aan een oorzaak die buiten de macht van de reiziger ligt zoals een vertraging/annuleren van de vlucht, door annulering/verplaatsing van de wedstrijd, of door een wijziging van de wedstrijdtijden waarvan de deelnemer niet tijdig op de hoogte had kunnen zijn, zal JRM Reizen zoeken naar een alternatief voor de wedstrijd. Voorgaande is te zien als een inspanningsverbintenis van JRM Reizen en niet als een resultaatsverbintenis. De oorspronkelijke reissom blijft evenwel verschuldigd en eventuele hiermee gemoeide meerkosten komen voor rekening van de reiziger.

Artikel 5: Indeplaatsstelling
5.1 Indien de reiziger verhinderd is om aan de reis deel te nemen, kan een derde in de plaats worden gesteld onder de in lid 2 vermelde voorwaarden.

5.2 De voorwaarden voor indeplaatsstelling zijn:
a) de ander voldoet aan alle aan de reis/wedstrijd verbonden voorwaarden
b) het verzoek wordt uiterlijk 7 dagen voor vertrek ingediend dan wel zo tijdig dat de benodigdehandelingen en formaliteiten voor indeplaatsstelling nog kunnen worden verricht
c) de voorwaarden van de leverancier(s) van JRM Reizen verzetten zich niet tegen de indeplaatsstelling
d) de eventuele kosten die met de indeplaatsstelling gepaard gaan, dienen tijdig en volledig door de reiziger/de ander te worden voldaan.

Artikel 6: Annulering
Ondanks annulering van de boeking door de reiziger blijft de reissom volledig verschuldigd. Indien het voor JRM Reizen echter mogelijk is om bij haar leveranciers de geboekte onderdelen te annuleren zonder dat JRM Reizen de prijs verschuldigd blijft of daarvoor kosten moet maken, dan zal JRM Reizen de reissom voor zover mogelijk restitueren, onder aftrek van de kosten die JRM Reizen heeft moeten maken. Restitutie van het deel van de reissom dat zit op de vlucht, is bij annulering nimmer mogelijk. Vanaf vijf dagen voor vertrek bestaat nooit enig recht op restitutie van (onderdelen van) de reissom.

Artikel 7: Reisbescheiden en reisdocumenten
7.1 Uiterlijk 5 dagen voor vertrek ontvangt de reiziger de benodigde reisbescheiden, waaronder (indien van toepassing) de hotelreservering, de voetbalkaarten en de vluchtgegevens/tickets. Indien de reisbescheiden niet uiterlijk 2 dagen voor vertrek ontvangen zijn, dient de reiziger onmiddellijk contact op te nemen met JRM Reizen.

7.2 De reiziger dient de door JRM Reizen verstrekte reisbescheiden direct na ontvangst zorgvuldig te controleren op eventuele fouten. Indien de reisbescheiden niet correct zijn, dient u per omgaande contact op te nemen met JRM Reizen. JRM Reizen is niet aansprakelijk voor schade of kosten indien naderhand blijkt dat de reisbescheiden niet correct zijn. Kosten die gepaard gaan met een aanpassing van de reisbescheiden wegens opgave van onjuiste of onvolledige gegevens komen voor rekening van de reiziger.

7.3 De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het in het bezit hebben of verkrijgen van de juiste en geldige grens- en reisdocumenten zoals een geldig paspoort/identiteitsbewijs, visa en eventuele documenten op gezondheidsgebied. JRM Reizen is niet aansprakelijk voor schade of kosten indien de reiziger niet beschikt over juiste en geldige grens- en reisdocumenten.

Artikel 8: Kaarten voor evenementen
8.1 JRM Reizen kan niet aansprakelijk worden gesteld als u de toegang tot een evenement wordt ontzegd, behalve voor zover de weigering te wijten is aan opzettelijk aantoonbaar gemaakte fouten door JRM Reizen

8.2 U bezoekt een evenement op eigen risico. JRM Reizen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die u lijdt tijdens het reizen van of naar het evenement of het bijwonen van een dergelijk evenement

8.3 U bent als enige verantwoordelijk voor het verkrijgen van de juiste data, starttijden van evenementen en het ophalen van details van de tickets.

8.4 U krijgt geen vervangende tickets in het geval van verloren, gestolen of beschadigde tickets.

8.5 JRM Reizen is niet verantwoordelijk of aansprakelijk als de klant geen toegang kan krijgen tot het evenement en/of als het evenement wordt geannuleerd of uitgesteld om redenen buiten de macht van het bedrijf, zoals ongunstige weersomstandigheden, stakingen, onlusten, beslissingen van bevoegde autoriteiten en/of de organisatoren etcetera. JRM Reizen is niet verplicht tot enige schadevergoeding in geval van overmacht.

8.6 U bent als enige verantwoordelijk voor het naleven van de regels, voorschriften, beleid en een gedragscode die zijn opgesteld door de lokale autoriteiten en/of organisatoren van evenementen. JRM Reizen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die u kunt oplopen als u de toegang wordt geweigerd of van het evenement wordt verwijderd door de lokale autoriteiten of de organisatoren

Artikel 9: Aansprakelijkheid en overmacht
9.1 De reiziger dient alle instructies, aanwijzingen en algemene voorwaarden van JRM Reizen en de door haar ingeschakelde hulppersonen en leveranciers na te leven.

9.2 JRM Reizen is alleen aansprakelijk voor een toerekenbare tekortkoming na daartoe schriftelijk in gebreke te zijn gesteld en JRM Reizen haar verzuim heeft gezuiverd.

9.3 De aansprakelijkheid van JRM Reizen is te allen tijde beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom.
9.4 De voetbalkaarten betreffen kaarten voor het thuisvak van de club van bestemming. Het is derhalve niet toegestaan om clubkleding van de tegenpartij te dragen tijdens de wedstrijd. JRM Reizen draagt geen aansprakelijkheid voor de consequenties van het niet voldoen aan dit voorschrift.
9.5 JRM Reizen is niet aansprakelijk voor het missen van een vlucht vanwege personeelstekorten, extreme drukte, personeelsstakingen, wilde stakingen, ingelast werkoverleg en andere vormen van overmacht, wat het uitvoeren van de operatie belemmert. JRM Reizen heeft een aantoonbare inspanningsplicht de reizigers in deze uitzonderlijke situaties te assisteren.

Artikel 10: Klachten
10.1 Ondanks de zorgvuldige inspanningen van JRM Reizen voor het aanbieden van een boeking die naar tevredenheid verloopt, kunnen zich toch problemen voordoen. Indien de reiziger op enig moment onverhoopt een klacht heeft of zich een probleem voordoet, dient de reiziger hiervan schriftelijk melding te maken, hetzij per aangetekende brief, hetzij per e-mail aan JRM Reizen. Deze melding dient ertoe JRM Reizen in staat te stellen om het probleem te verhelpen.

10.2 Alleen op bovenstaande wijze gemelde klachten kunnen in behandeling worden genomen. Indien een, tijdig gemelde, klacht niet naar wens wordt opgelost dient de reiziger deze binnen 30 dagen na terugkomst per e-mail (info@jrm-reizen.nl) bij JRM Reizen in te dienen, bij gebreke waarvan de klacht niet meer in behandeling zal worden genomen en eventuele rechten vervallen. Op een tijdig ingediende klacht zal JRM Reizen binnen een termijn van maximaal 10 werkdagen per e-mail of brief reageren.

Artikel 11: Cadeaubonnen
11.1 Gewonnen cadeaubon
Wanneer u een cadeaubon heeft gewonnen met een evenement waarbij JRM Reizen kosteloos een cadeaubon beschikbaar stelt, mag u maximaal één cadeaubon per boeking gebruiken.
11.1.1. Geldigheid gewonnen cadeaubon
Een gewonnen cadeaubon is onbeperkt geldig.
11.1.2. Gebruiksvoorwaarden gewonnen cadeaubon
Een gewonnen cadeaubon mag u enkel gebruiken bij een boeking van een volledig reisarrangement, volledig te boeken bij JRM Reizen, tenzij anders aangegeven door JRM Reizen.

11.2 Aangeschafte cadeaubon
Wanneer u een cadeaubon krijgt welke is aangekocht bij JRM Reizen, bevinden zich geen beperkingen op het maximum aantal te besteden cadeaubonnen bij JRM Reizen.

Artikel 12: Pandemie
12.1 Inreisvereisten bestemming
U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het naleven van de inreisvereisten van uw bestemming. Alle informatie vindt u hierover op: https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen.

12.2 Inreisvereisten Nederland
U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het naleven van de inreisvereisten voor uw reis naar Nederland. Alle informatie vindt u hierover op: https://reizentijdenscorona.rijksoverheid.nl/nl/bestemming.

12.3 Positieve test voor vertrek naar het buitenland
Wanneer het een eis is om een negatieve test te overhandigen voor u vertrekt naar uw bestemming, en uw test is positief, zal JRM Reizen alles binnen haar mogelijkheden doen om uw reis om te boeken. Meerkosten zijn te allen tijde voor u.

12.4 Positieve test voor vertrek naar Nederland
Wanneer het een eis is om een negatieve test te overhandigen voor u vertrekt naar Nederland, en uw test is positief, zal JRM Reizen u assisteren met het boeken van een quarantainehotel en uw vlucht omboeken. Meerkosten zijn te allen tijde voor u.

Artikel 13: Toepasselijk recht
Deze overeenkomst is onderworpen aan Nederlands recht.