Artikel 1: Algemeen, toepasselijkheid voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die zijn/worden aangegaan met JRM Reizen.

Artikel 2: Overeenkomst
2.1 Een boeking komt tot stand door aanvaarding van de reiziger van het door jrmreizen.nl gedane aanbod. De aanvaarding door de reiziger geschiedt doorgaans via elektronische weg (via de boekingsmodule op de website) maar kan ook schriftelijk of telefonisch plaatsvinden.

2.2 De reiziger dient bij het maken van de boeking de juiste gegevens op te geven. JRM Reizen is niet aansprakelijk voor schade of kosten voor de reiziger, van welke aard dan ook, doordat JRM Reizen de boeking heeft uitgevoerd op basis van onjuiste en/of onvolledige door de reiziger verstrekte gegevens.

2.3 Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de reiziger schriftelijk per e-mail een boekingsoverzicht. De reiziger dient dit overzicht te checken en te controleren op essentiële gegevens zoals reisdata, wedstrijdtijd en datum en persoonsgegevens. Indien de gegevens in het overzicht niet correct zijn, dient de reiziger per omgaande doch uiterlijk binnen 36 uur contact op te nemen met JRM Reizen. JRM Reizen  zal rectificeren wat mogelijk is en behoudt zich het recht voor noodzakelijk te maken kosten door te rekenen aan de reiziger.
2.4 De boeking wordt gemaakt onder het voorbehoud van beschikbaarheid van de diverse onderdelen van de boeking. In dit kader behoudt JRM Reizen zich het recht voor om de boeking tot drie werkdagen na ontvangst van de reissom te annuleren, in welk geval JRM Reizen de betaalde reissom binnen 30 dagen na betaling zal terugstorten.
2.5 Kennelijke fouten en vergissingen in de door of namens JRM Reizen en haar leveranciers verstrekte informatie of in de overeenkomst binden JRM Reizen niet. JRM Reizen aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. Ook behoudt JRM Reizen zich het recht voor om zich te beroepen op kennelijke fouten in aanbiedingen en op grond hiervan gedane boekingen te annuleren.


JRM Reizen
Acacialaan 25
1702 ST Heerhugowaard
Nederland

E-mail: info@jrm-reizen.nl
Telefoon: 085-0655243

KvK: 65570820
IBAN: NL07 KNAB 0259 1549 70
BTW: NL 1858.79.020.B01


Artikel 3: Betaling

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt JRM Reizen gebruik van STO Garant op al haar pakketreizen. STO Garant zal in geval van surseance van betaling of van faillissement van JRM Reizen ervoor zorgen, afhankelijk van in welke fase de reis zich bevindt, dat u uw geld terug krijgt, u uw reis kunt vervolgen en indien de reisovereenkomst de heen- en terugreis omvat, u gerepatrieerd wordt.

Om deze garantie te kunnen realiseren maakt STO Garant gebruik van de derdengeldenregeling van Certo Escrow B.V. (Certo Escrow). Als reiziger betaalt u de reissom niet aan JRM Reizen maar betaalt u deze aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow. Certo Escrow, een bij de Nederlandsche Bank geregistreerde betaaldienstverlener, beheert deze stichting. Voor alle boekingen geldt dat de volledige reissom voor vertrek betaald dient te zijn aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow. Uw reissom wordt automatisch 1 dag na afloop van uw reis vrijgegeven aan JRM Reizen.

De betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling treedt het verzuim automatisch in zonder enige nadere ingebrekestelling is vereist. De verschuldigde reissom zal worden vermeerderd met 2,5% rente alsmede met eventueel door JRM Reizen te maken kosten in verband met het verzuim (bijvoorbeeld incassokosten).

Artikel 4: Wijzigingen
4.1 Het risico voor het daadwerkelijk kunnen deelnemen op grond van de boeking ligt volledig bij de reiziger. Indien de reiziger onverhoopt verhinderd is, is JRM Reizen niet gehouden tot het omruilen van de boeking voor een andere noch is JRM Reizen in dat geval aansprakelijk voor enige schade of te maken kosten door de reiziger.

4.2 Indien de niet-deelname te wijten is aan een oorzaak die buiten de macht van de reiziger ligt zoals een vertraging/annuleren van de vlucht, door annulering/verplaatsing van de wedstrijd, of door een wijziging van de wedstrijdtijden waarvan de deelnemer niet tijdig op de hoogte had kunnen zijn, zal JRM Reizen zoeken naar een alternatief voor de wedstrijd. Voorgaande is te zien als een inspanningsverbintenis van JRM Reizen en niet als een resultaatsverbintenis. De oorspronkelijke reissom blijft evenwel verschuldigd en eventuele hiermee gemoeide meerkosten komen voor rekening van de reiziger.

Artikel 5: Indeplaatsstelling
5.1 Indien de reiziger verhinderd is om aan de reis deel te nemen, kan een derde in de plaats worden gesteld onder de in lid 2 vermelde voorwaarden.

5.2 De voorwaarden voor indeplaatsstelling zijn:
a) de ander voldoet aan alle aan de reis/wedstrijd verbonden voorwaarden
b) het verzoek wordt uiterlijk 7 dagen voor vertrek ingediend dan wel zo tijdig dat de benodigdehandelingen en formaliteiten voor indeplaatsstelling nog kunnen worden verricht
c) de voorwaarden van de leverancier(s) van JRM Reizen verzetten zich niet tegen de indeplaatsstelling
d) de eventuele kosten die met de indeplaatsstelling gepaard gaan, dienen tijdig en volledig door de reiziger/de ander te worden voldaan.

Artikel 6: Annulering
Ondanks annulering van de boeking door de reiziger blijft de reissom volledig verschuldigd. Indien het voor JRM Reizen echter mogelijk is om bij haar leveranciers de geboekte onderdelen te annuleren zonder dat JRM Reizen de prijs verschuldigd blijft of daarvoor kosten moet maken, dan zal JRM Reizen de reissom voor zover mogelijk restitueren, onder aftrek van de kosten die JRM Reizen heeft moeten maken. Restitutie van het deel van de reissom dat zit op de vlucht, is bij annulering nimmer mogelijk. Vanaf vijf dagen voor vertrek bestaat nooit enig recht op restitutie van (onderdelen van) de reissom.

Artikel 7: Reisbescheiden en reisdocumenten
7.1 Uiterlijk 5 dagen voor vertrek ontvangt de reiziger de benodigde reisbescheiden, waaronder (indien van toepassing) de hotelreservering, de voetbalkaarten en de vluchtgegevens/tickets. Indien de reisbescheiden niet uiterlijk 2 dagen voor vertrek ontvangen zijn, dient de reiziger onmiddellijk contact op te nemen met JRM Reizen.

7.2 De reiziger dient de door JRM Reizen verstrekte reisbescheiden direct na ontvangst zorgvuldig te controleren op eventuele fouten. Indien de reisbescheiden niet correct zijn, dient u per omgaande contact op te nemen met JRM Reizen. JRM Reizen is niet aansprakelijk voor schade of kosten indien naderhand blijkt dat de reisbescheiden niet correct zijn. Kosten die gepaard gaan met een aanpassing van de reisbescheiden wegens opgave van onjuiste of onvolledige gegevens komen voor rekening van de reiziger.

7.3 De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het in het bezit hebben of verkrijgen van de juiste en geldige grens- en reisdocumenten zoals een geldig paspoort/identiteitsbewijs, visa en eventuele documenten op gezondheidsgebied. JRM Reizen is niet aansprakelijk voor schade of kosten indien de reiziger niet beschikt over juiste en geldige grens- en reisdocumenten.

Artikel 8: Aansprakelijkheid en overmacht
8.1 De reiziger dient alle instructies, aanwijzingen en algemene voorwaarden van JRM Reizen en de door haar ingeschakelde hulppersonen en leveranciers na te leven.

8.2 JRM Reizen is alleen aansprakelijk voor een toerekenbare tekortkoming na daartoe schriftelijk in gebreke te zijn gesteld en JRM Reizen haar verzuim heeft gezuiverd.

8.3 De aansprakelijkheid van JRM Reizen is te allen tijde beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom.
8.4 De voetbalkaarten betreffen kaarten voor het thuisvak van de club van bestemming. Het is derhalve niet toegestaan om clubkleding van de tegenpartij te dragen tijdens de wedstrijd. JRM Reizen draagt geen aansprakelijkheid voor de consequenties van het niet voldoen aan dit voorschrift.

Artikel 9: Klachten
9.1 Ondanks de zorgvuldige inspanningen van JRM Reizen voor het aanbieden van een boeking die naar tevredenheid verloopt, kunnen zich toch problemen voordoen. Indien de reiziger op enig moment onverhoopt een klacht heeft of zich een probleem voordoet, dient de reiziger hiervan schriftelijk melding te maken, hetzij per aangetekende brief, hetzij per e-mail aan JRM Reizen. Deze melding dient ertoe JRM Reizen in staat te stellen om het probleem te verhelpen.
9.2 Alleen op bovenstaande wijze gemelde klachten kunnen in behandeling worden genomen. Indien een, tijdig gemelde, klacht niet naar wens wordt opgelost dient de reiziger deze binnen 30 dagen na terugkomst per e-mail (info@jrm-reizen.nl) bij JRM Reizen in te dienen, bij gebreke waarvan de klacht niet meer in behandeling zal worden genomen en eventuele rechten vervallen. Op een tijdig ingediende klacht zal JRM Reizen binnen een termijn van maximaal 10 werkdagen per e-mail of brief reageren.

Artikel 10: Cadeaubonnen
10.1 Gewonnen cadeaubon
Wanneer u een cadeaubon heeft gewonnen met een evenement waarbij JRM Reizen kosteloos een cadeaubon beschikbaar stelt, mag u maximaal één cadeaubon per boeking gebruiken.
10.1.1. Geldigheid gewonnen cadeaubon
Een gewonnen cadeaubon is onbeperkt geldig.
10.1.2. Gebruiksvoorwaarden gewonnen cadeaubon
Een gewonnen cadeaubon mag u enkel gebruiken bij een boeking van een volledig reisarrangement, volledig te boeken bij JRM Reizen, tenzij anders aangegeven door JRM Reizen.
10.2 Aangeschafte cadeaubon
Wanneer u een cadeaubon krijgt welke is aangekocht bij JRM Reizen, bevinden zich geen beperkingen op het maximum aantal te besteden cadeaubonnen bij JRM Reizen.

Artikel 11: Toepasselijk recht
Deze overeenkomst is onderworpen aan Nederlands recht.